AVISO LEGAL LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular www.ulega.org é UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA, con C.I.F. G70303219 e con domicilio en Rúa Doutor Maceira, nº 13 – baixo – 15706 – Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto ulega@ulega.org

 

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí recollidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

3. USO DO PORTAL: www.ulega.org proporciona acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (de aquí en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes á UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA, aos que P USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

 • En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da misma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA ofrece a través da súa páxina web, comprometéndose a non empregalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, á defensa nacional ou á saúde pública.
 • En todo caso, UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA reserva para si o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as contidións de acceso e/ou uso do sitio web.
 • Do mesmo xeito UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA reserva o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calesquera outras condicións particulares contidas no sitio web www.ulega.org.

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumrimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamiento automatizado de datos de carácter persoal titularidade de UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA, coa finalidade de poderlle prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade da organización e os seus servizos. Los campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación de ditos campos impedirá ao USUARIO  disfrutar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

 • UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.
 • UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA ten adoptado as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requerido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxeto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar la veracidade dos datos).
 • En caso de que o USUARIO  facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a sí mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informalas do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
 • UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA como responsable da Actividade de Tratamento, garantiza o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, adxuntando copia do DNI ou Pasaporte.
 • UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente. Por elo, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao USUARIO de que UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese, ao  que o usuario presta su consentimiento. En cualquera momento poderá revocar esta autorización no enderezo .

5. USO DE COOKIES: Advírtese ao USUARIO que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos de texto que se instalan no navegador do ordenador do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena no mesmo, coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo por exemplo, o acceso aos USUARIOS que se rexistraran previamente e o acceso ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén poden empregarse para medir a audiencia, parámetros do tráfico e navegación, tempo de sesión, e/ou controlar o progreso e número de entradas.

 

 • UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA procurará en todo momento establecer mecanismos axeitados para obter o consentimento do USUARIO para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante o anterior, deberá terse en conta que de conformidade coa lei, entenderase que (I)o USUARIO deu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador deshabilitando as restricións que impiden a entrada de cookies, e (II)que o referido consentimento non será preciso para a instalación daquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo USUARIO (mediante rexistro previo).
 • Puede acontecer que algunhas cookies empregadas neste sitio web non estean relacionadas coa UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA. Iso débese a que algunhas páxinas do sitio web teñen insertado contido procedente de webs de terceiras partes (como por exemplo un video de YouTube).
 • Debido a que o referido contido procede doutra web, UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA non controla a configuración de ditas cookies. Se vostede quere cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, deberá consultar os sitios web de ditas terceiras partes para obter información.

 

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa págixa Web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, video, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño..), quedando expresamente prohibidas a súa reprodución, distribución ou comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA.

 

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e Industrial titularidade de UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado na páxina web.

 

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a trasmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contenidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo. Tampouco das deficiencias do servizo, das redes de comunicación, dos problemas resultantes do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poden producir nin dos posibles danos que se  poidan causar no sistema informático do USUARIO, aos ficheiros ou documentos almaceados no mesmo, como consecuencia da presencia de virus no ordenador do USUARIO utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio Web, averías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivados por causas alleas á UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio web e das informacións e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos USUARIOS.

 

8. MODIFICACIÓNS: UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA resérvase o dereito a efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

9. ENLACES: No caso de que en www.ulega.org se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de internet, UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios ou contidos. Baixo ningunha circunstancia, UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou notros sitios de internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO ante calquera indicio de utilización fraudulenta dos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 

11. XERALIDADES: UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera emprego indebido do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que poden corresponderlle en dereito.

 

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre UNIÓN LEITEIRA GALEGA-ULEGA e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia será sometida aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela